Pre KDC groep

Een passende doorstroom plek voor 4- of 5 jarige naar een vervolg plek

Er zijn momenteel lange wachtlijsten om kinderen op een KDC te plaatsen. Op de werkvloer van Medisch Kinderdagverblijf Crescendo merken we dit ook. Kinderen kunnen op 4- of 5 jarige leeftijd nog niet doorstromen naar een vervolg plek, maar ontgroeien de groep waar zij momenteel zitten. Met deze wetenschap en het aanbod van een locatie in Delft, bij SKD Kinderopvang aan de Lodewijk van Deysselhof 165, is bij ons het idee ontstaan een tussengroep op te zetten om voor deze doelgroep een passende plek te bieden.

Pre KDC groep

Op de Pre KDC groep is er plek voor 6-8 kinderen die op moment van plaatsen op een wachtlijst staan voor een Kinderdiensten Centrum (KDC). Zij hebben de basisschool leeftijd van 4/5 jaar bereikt, zijn leerplichtig maar kunnen vanwege de wachtlijsten die er momenteel voor KDC’s zijn nog niet starten. Daardoor komen deze kinderen vaak thuis te zitten.

Om deze kinderen toch te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, en de thuissituatie te ontlasten in de zorg voor het kind, wil Crescendo hierop inspelen door deze vervolggroep te starten.

Korte doelgroep beschrijving:

  • Kinderen van 4/5 tot en met 7 jaar oud
  • Ingeschreven voor een KDC, maar nog op de wachtlijst
  • Er is leerplichtontheffing aangevraagd door ouders (vanaf 5 jaar)
  • Verstandelijke en/ of meervoudige beperking of een ontwikkelingsachterstand waardoor onderwijs (nog) niet mogelijk is
  • Verpleegkundige zorg is in overleg mogelijk
  • Rolstoelafhankelijke kinderen kunnen vanwege de huidige locatie niet geplaatst worden

Op de groep kunnen we in eerste instantie 6, later waarschijnlijk 8 kinderen,  plaatsen. We streven ernaar om de kinderen gemiddeld 2-3 dagen per week opvang te bieden zodat we een grotere groep kinderen kunnen opvangen en meerdere gezinnen kunnen ontlasten. Gemiddeld kunnen we op deze manier 15 tot 20 kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling.

Bij aanname zal er samengewerkt worden met zowel de gemeentes alsook de KDC’s waar de kinderen ingeschreven staan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het kind en het gezin. Zo kunnen de kinderen waar de noodzaak het hoogst ligt er sneller uitgefilterd worden.

Crescendo kinderzorg - Pre KDC Groep Delft

De pre KDC groep is een vervolggroep voor kinderen die op een wachtlijst staan voor een Kinderdiensten Centrum (KDC).

Heeft u vragen of onduidelijkheden?

Crescendo kinderzorg - Pre KDC Groep Delft

Uw kind wordt in een vertrouwde omgeving opgevangen en begeleid.

Ons uitgangspunt

Het uitgangspunt van Crescendo is dat een kind zich het beste kan ontwikkelen als allereerst aan de basisbehoeften (eten, drinken, slapen, bescherming, rust, liefde, waardering en respect) wordt voldaan. In de basisbehoefte van de kinderen wordt rekening gehouden met de gewoonten vanuit de thuissituatie. Daarbij vinden wij het van groot belang dat uw zoon/dochter kind kan zijn! Ons uitgangspunt staat uitgebreid omschreven in het pedagogisch beleidsplan, deze is voor u als ouder in te zien of op te vragen.

Wat doen wij?

Op de Pre KDC groep is het doel de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling.

Een kind ontwikkelt zich op verschillende domeinen in fasen naar volwassenheid. Te onderscheiden zijn bijvoorbeeld de domeinen Taal, Motoriek, Cognitie, zelfredzaamheid en Sociaal-emotionele vaardigheden. Elk kind doorloopt de fasen in zijn eigen tempo. Bij Crescendo werken we met de Portage methode om deze ontwikkelingsdomeinen individueel te monitoren.

De Portage-methode is een vroeg interventieprogramma. Het kind wordt geobserveerd met behulp van het ‘Portage Programma Nederland’. Dit is een programma dat handvatten biedt voor het begeleiden van het kind naar de volgende ontwikkelingsstap. Ook kan hiermee worden vastgesteld hoe ver een kind in zijn ontwikkeling is.

Stimulering ontwikkeling

Alle kinderen worden binnen de Pre KDC groep Crescendo gestimuleerd in hun ontwikkeling. Dit doen we d.m.v. spel, aandacht en begeleiding van het team en door sociale interactie, door tussen en met andere kinderen te spelen. De motorische ontwikkeling wordt, passend bij uw kind, gestimuleerd door te spelen met sensomotorisch materiaal, wordt er geknutseld, maken we puzzels en zijn we natuurlijk vaak buiten in de fijne, veilig afgesloten, ruime tuin.

Algemene informatie

Fysiotherapie, logopedie, ergotherapie binnen ons pand

Om u te ontlasten bij het gepuzzel om therapieën voor uw kind in te plannen, biedt de Pre KDC groep Crescendo de mogelijkheid om logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en/of visiotherapie binnen ons pand te laten plaatsvinden.

Logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en/of visiotherapie is mogelijk als uw kind zelf een logopediste of therapeut heeft. Deze mogen bij ons op de groep komen behandelen. In de meeste gevallen wordt logopedie op locatie niet vergoed, waardoor u zelf de logopediste moet bezoeken, wij kunnen uiteraard wel werken aan de logopedie doelen gedurende de dag. Wij werken ernaar toe uiteindelijk deze disciplines zelf in huis te hebben en deze zorg vanuit onze Pre KDC Crescendo te kunnen aanbieden.

Vanuit Pre KDC Crescendo zorgen we voor voeding en eventueel luiers, voor kinderen onder de 5 jaar. Dieetvoeding, medicijnen en luiers voor kinderen boven de 5 jaar (deze kan u vergoed krijgen vanuit de zorgverzekeraar) moeten door u worden meegegeven.

Zorgdossiers

Voor elk kind binnen Pre KDC Crescendo wordt een zorgdossier aangelegd, waarin de zorgbehoeften, de eigenschappen en alle medische informatie worden vastgelegd. Ook worden de doelen uit het kind volgsysteem regelmatig met u besproken en worden ontwikkelingen naar u teruggekoppeld.

Vervoer

Als het budget het toelaat is het mogelijk gebruik te maken van vervoer. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Tijdens een persoonlijk gesprek zal worden toegelicht welke mogelijkheid er voor uw kind is.

Tarieven

De Pre KDC groep Crescendo werkt met ZiN via de jeugdwet H10.

Openingstijden

De openingstijd van de KDC groep is van 9:00 tot 15:00 uur.

U kunt uw kind:

  • brengen tussen 8:30 uur en 09:00 uur,
  • ophalen tussen 15:00 uur en 15:30 uur.

Als u uw kind later wilt brengen of eerder wil ophalen, overleg dit dan even met de leidsters op de groep.

Adres

Crescendo Pre KDC groep

Lodewijk van Deysselhof 165
2624 WP Delft

06 394 393 20 (groepstelefoon)

prekdc@crescendokinderzorg.nl